Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Impact SFX

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Impact SFX zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna : Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via de website www.impact-sfx.com te raadplegen. Indien u niet de beschikking heeft over internet kunnen wij u de voorwaarden op uw verzoek toesturen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien u van Impact SFX een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3. Onder "koper" wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot Impact SFX in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden verleend. Koper erkent derhalve, dat deze gerechtigd is namens of voor de organisatie rechtshandelingen te plegen.
1.4. Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite/webwinkel sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen e.d. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1. De informatie op de Impact SFX website wordt verstrekt door c.q. verkregen van de fabrikant en/of importeur. Impact SFX kan daardoor niet de juistheid van de gegevens garanderen en specificaties en prijzen kunnen gewijzigd worden zonder vooraankondiging.
2.2. Aanbiedingen van Impact SFX zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft Impact SFX het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.4. Een rechtsgeldige overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Impact SFX het door de koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen en de orderbevestiging aan de koper heeft verstuurd.
2.5. Het bestelformulier kan op de volgende wijze worden verzonden; invullen van het bestelformulier op onze internetsite, bevestiging van de ingevulde gegevens.
2.6. Koper en Impact SFX komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt, zodra de bestelprocedure door koper is afgerond. Het verzenden van het digitale bestelformulier wordt van rechtswege beoordeeld als een wilsovereenstemming tussen twee partijen conform het NBW. Het ontbreken van een fysieke handtekening vormt geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
2.7. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Impact SFX. Impact SFX is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien Impact SFX besluit een opdracht niet te accepteren, wordt koper binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan op de hoogte gesteld.

3. Prijzen en betalingen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief omzetbelasting. Verzendkosten zijn voor rekening van koper. Impact SFX geeft de kosten hiervan bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2. Betalingsvoorwaarden: Rembours via de post/pakketdienst, vooruitbetaling op onze postbankrekening of contant als u de goederen afhaalt. Bij vooruitbetaling zendt Impact SFX u een factuur die u kunt betalen. Bij ontvangst van de betaling zullen de bestelde goederen aan het door u opgegeven adres worden afgestuurd.
3.3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3.4. Als op onze prijslijst of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, dan behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan als dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.5. Bij betaling op rekening dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk ` overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Impact SFX.
3.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Impact SFX bent u een bedrag van tien euro (€ 10,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Impact SFX haar incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welk tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Impact SFX om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.7. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Impact SFX gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schroten, dan wel te ontbinden.

4. Levering

4.1. Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Impact SFX wiens producten u hebt besteld.
4.2. Bij een bestelling onder de twee honderd vijftig euro (€ 250,-) incl. BTW zal er een bijdrage in de order en verzendkosten worden bijgevoegd van tien euro (€ 10,-). Bestellingen boven de twee honderd vijftig euro (€ 250,-) worden franco huis geleverd.
4.3. Leveringen buiten Nederland worden altijd belast met de daarbij horende verzendkosten voor het betreffende land.
4.4. De door Impact SFX opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Impact SFX verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van de producten gaat, niettemin de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Impact SFX verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
6.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren of vervreemden.

7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Impact SFX geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Impact SFX kan als intermediair niet garanderen niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8. Vergunningen

8.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Impact SFX een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
8.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de BUMA/STEMRA rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Impact SFX vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

9 Locatie

9.1 Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Impact SFX de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
9.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen.
9.3 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Impact SFX bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.
9.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin Impact SFX de Prestatie zal leveren.
9.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Impact SFX de Prestatie kan leveren zonder dat Impact SFX bijzondere voorzieningen behoeft te treffen. meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Impact SFX of door Impact SFX ingeschakelde derden.
9.6 Afnemer zal er voor zorgdragen Impact SFX direct na overeengekomen showtijd aanvangen met de afbouw verhuurde of ter beschikking zaken.
9.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen; zoals de elektriciteit; de elektrische installatie; geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Impact SFX gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.
9.8 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Impact SFX betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

10 Reclames en aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Impact SFX daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Impact SFX de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
10.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst te behouden, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst aan Impact SFX te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening komen.
10.4 Impact SFX is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hierdoor worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van elektriciteit en storingen veroorzaakt door of via derden.
10.5 Impact SFX is verantwoordelijk voor de door haar getoonde en geleverde producten en de levering hiervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Impact SFX het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het product, c.q. een vervangend product leveren met gelijkluidende specificaties..
10.6 Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type, scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Impact SFX wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waarvoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. De totale aansprakelijkheid van Impact SFX zal beperkt zijn tot een bedrag van maximaal twee duizend euro (€ 2.000,-) maar zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat voortvloeit uit de koopovereenkomst. Aansprakelijkheid van Impact SFX voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige erkent Impact SFX geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Impact SFX, haar werknemers of vertegenwoordigers dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

11. Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken.

11.1. Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Impact SFX verschafte bedieningsvoorschriften en door Impact SFX gegeven aanwijzingen.
11.2. Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Impact SFX verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
11.3. Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven. ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact SFX.
11.4. Impact SFX heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet. waartoe Afnemer Impact SFX of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
11.5. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/ of deze zaken te beschilderen en/ of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact SFX.

12. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand.

12.1. Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken. identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat. ter beschikking stellen. dan wel afleveren aan Impact SFX.
12.2. Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Impact SFX op een Locatie zullen worden verwijderd. zal Afnemer er voor zorgdragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
12.3. Het moment van teruggave is het moment waarop Impact SFX al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
12.4. Indien Impact SFX Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/ of ter beschikking gestelde zaken. zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.

11 Bestellingen / communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Impact SFX, dan wel tussen Impact SFX en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Impact SFX, is Impact SFX niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Impact SFX.

12 Installatie

12.1 Installatieopdrachten komen bij Impact SFX tot stand na ondertekening van de gedane offerte of anders overeengekomen. Impact SFX hanteert hierbij de volgende betalingscondities:
12.2 Aanbetaling van 40% bij akkoord offerte
12.3 Aanbetaling van 40% bij aanvang installatieopdracht
12.4 Aanbetaling van 20% bij oplevering van de installatieopdracht

13 Ontbinden / annulering tot stand gekomen (installatie) overeenkomst

13.1 Indien de opgestelde (installatie) offerte is ondertekend door de afnemer is deze rechtsgeldig. Ook een mondelinge overeenkomst of een bestelling via email of bestelformulier tussen Impact SFX en de afnemer is bindend. Indien de klant de opdracht zou willen annuleren buiten de 7 gestelde wettelijke dagen na overeenkomst, is de afnemer verplicht de door Impact SFX gemaakte en te maken kosten (bijv. herverpakken, retourneren en terugnemen van bestelde en ontvangen materialen naar de leverancier) te voldoen. Voor speciaal maatwerk of materialen in bewerking geldt, dat de volledige kosten verschuldigd zijn. Daarnaast is 10% van het offertebedrag verschuldigd als dekking voor interne kosten van Impact SFX.

14 Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Impact SFX in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk kennisgeving en zonder dat Impact SFX gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Impact SFX kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15 Diversen

15.1 Wanneer door Impact SFX gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Impact SFX deze Voorwaarden soepel toepast.
15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Impact SFX in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Impact SFX vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door vóór of tijdens of na het optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, attributen alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit of evenement, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht

16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen Nederland.

Links

Impact Productions - Loddersweer 36 - 4942 AG RAAMSDONKSVEER